Projekt "Děti dětí bez násilí" je realizován v rámci programu LP - Program lidská práva (LP-HRMGSC-005) spolufinancovaného z Finančního mechanismu Norské fondy 2014-2021.

Poskytovatelem finančních prostředků na realizaci projektu a zprostředkovatelem Programu je Ministerstvo financí ČR.
Realizátor projektu:

Asociace pracovníků intervenčních center ČR, z.s.
K Chatám 22, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem
IČO: 22722378

Spisová značka: L 6581 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

O projektu

Realizátorem projektu je Asociace pracovníků intervenčních center, která sdružuje subjekty poskytující sociální službu intervenční centra, které od roku 2007 poskytují služby obětem domácího násilí a jejich blízkým. Projekt je koncipován jako celostátní a jeho dopady budou plošné. Nebude probíhat mimo území ČR. Klíčové aktivity budou realizovány ve všech krajích. Plyne to ze skutečnosti, že Asociace sdružuje 16 organizací a centra jsou zařízení sociálních služeb upravené v § 60a zákona o sociálních službách a musí je zajistit všechny kraje. Projekt se zaměřuje na podporu prevence domácího a genderově podmíněného násilí. Cílí na jev, který je obrovským problémem. Domácí násilí se totiž v rámci rodin přenáší mezi generacemi v čase. Projekt chce na doposud přehlížený fakt nejen upozornit a popsat ho, ale má ambici na základě poznání (dat) nežádoucí přenos zastavit. Podle předvýzkumu mezi sociálními pracovníky je přenos násilí zaznamenán u čtyř pětin řešených případů, což je alarmující. Sociální práce má malé možnosti, jak přenosu zabránit. Řeší jen jeho důsledky. Dopady projektu budou dlouhodobé. Projekt zamezí přenosu i na budoucí generaci a posílí celkovou odolnost rodin vůči přenosu násilí napříč generacemi. Vyřeší se tím řada problémů, s nimiž se potýkají děti, rodiče i prarodiče. Bude přínosem pro generace zasažené násilím, ale odlehčí i sociálním službám. Předejde přenosu v čase, čímž sníží finanční a jiné náklady. Projekt se skládá ze dvou logických a provázaných částí. Nejdříve vytváří poznání o mezigeneračním přenosu a následně ho hodlá přerušit. Klíčovou aktivitu představuje sociologický výzkum, který bude proveden v rodinách. Popíše průběh mezigeneračního přenosu násilí a pojmenuje jeho příčiny. Provedení výzkumu přesahuje možnosti žadatele, proto byla přizvána výzkumná organizace z ČR, která bude garantovat kvalitu a věrohodnost výsledků. Výzkum poskytne podklady pro osvětovou kampaň. Další aktivity jsou osvětové - kampaň, workshopy a kurzy, které osloví veřejnost. Vychází z toho, že přenos násilí je způsoben přebíráním vzorů, sociálním tlakem okolí a především silnými stereotypy tradovanými v rodinách. Proto se osvětové aktivity zaměří právě na jejich potírání. Osvětová kampaň má ambice narušit přenos násilí v  rodinách a celkově posílit jejich odolnost. Dopady osvětových aktivit budou ověřeny (evaluovány).

Project Summary

The project focuses on supporting the prevention of domestic and gender-based violence. It targets a huge problem. Domestic violence is transmitted between generations within families. It draws a attention to the overlooked fact, but also has the ambition to stop the transmission based on knowledge (data). The transmission of violence is recorded in four-fifths of cases, which is alarming. Social work has little opportunity to prevent transmission. The project will prevent transmission to future generations and strengthen the overall resilience of families to the transmission of violence across generations. This will solve many problems that children, parents, and grandparents face. It will benefit generations affected by the violence, but it will also reduce the load on social services. It prevents transmission over time and reduces financial and other costs. The project consists of two logical and interconnected parts. The first creates knowledge about intergenerational transmission and then intends to interrupt it. A key activity is sociological research, which will be carried out among families. It describes the course of intergenerational transmission of violence and names its causes. Research organization from the Czech Republic was invited to guarantee the quality of the results. The research will provide the basis for the campaign. Other activities are campaigns, workshops, and courses. It focuses on the transmission of violence which is caused by the adoption of patterns, the social pressure and the strong stereotypes traded in families. Therefore, awareness-raising activities will focus on combating them. It will disrupt the transmission of violence in different types of families and strengthen their resilience overall. By targeting the causes, project will be effective. The impacts of awareness-raising activities will be verified. The awareness campaign will be provided by a selected agency with the ability to target certain types of audiences.

Spolupracují s námi

They cooperate with us

Intervenční centra sdružená v Asociaci pracovníků intervenčních center ČR, z.s.

Asociace pracovníků intervenčních center ČR, z.s. (APIC) sdružuje 16 z celkem 17 poskytovatelů služby intervenční centra v ČR. Intervenční centra poskytují pomoc osobám ohroženým domácím násilím. Společně s Policií ČR a okresními soudy tvoří garanty odborné pomoci osobám ohroženým domácím násilím v ČR.  


Association of Intervention Centre Workers Czech republic (hereinafter APIC) brings together 16 out of a total of 17 providers of intervention centre services in the Czech Republic. Intervention centres provide assistance to people at risk of domestic violence. Together with the Police of the Czech Republic and district Thecourts, they form guarantors of professional assistance to persons at risk of domestic violence in the Czech Republic.


www.domaci-nasili.cz
www.mlceniboli.cz

SocioFactor s.r.o.

SocioFactor (SF) je výzkumnou organizací specializující se na podporu a rozvoj sociálních služeb v České republice. Má v oblasti experimentálního výzkumu více než desetiletou tradici. Vznikla a sídlí v Ostravě, své pobočky má v Brně a Olomouci.


SocioFactor (SF) is a research organization specializing in the support and development of social services in the Czech Republic. It has more than ten years of tradition in the field of experimental research. It was founded and is based in Ostrava, with branches in Brno and Olomouc.


https://www.sociofactor.eu

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

10.07.2023

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Zajištění osvětové kampaně ve veřejném prostoru projektu "Děti dětí bez násilí"CELÉ ZNĚNÍ ZADANÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VEŠKERÉ POTŘEBNÉ DOKUMENTY KE STAŽENÍ NÍŽE


Osvětová kampaň - ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tisková zpráva z Ledna 2023   Press Release january 2023

Dokumenty k výběrovému řízení

Osvětová kampaň

Tisková zpráva z Února 2024   Press release February 2024